Hủy

Pfy Tin tức

Sợi Thế Kỷ trước giờ G

Sợi Thế Kỷ trước giờ G

Việt Nam chỉ có 5 công ty đủ khả năng sản xuất sợi DTY, Trong đó, Sợi Thế Kỷ và Hưng Nghiệp Formosa đang vượt trội 3 công ty còn lại.