Hủy

POR Tin tức

Cá  Vĩnh Hoàn gặp nước

Cá Vĩnh Hoàn gặp nước

Dự án nuôi cá giống đóng vai trò then chốt cho việc nâng cao tính cạnh tranh và hiệu quả sản xuất của Vĩnh Hoàn, Chứng khoán KB (KBSV) nhận xét.