Hủy

Quan hệ khách hàng Tin tức

BIC có Tổng giám đốc mới

BIC có Tổng giám đốc mới

Ông Trần Hoài An - Phó Tổng Giám đốc BIC giữ chức vụ Tổng Giám đốc thay thế cho ông Tôn Lâm Tùng từ ngày 01/11/2014.

  • 25/04/2012 - 15:41

    BIC có Tổng giám đốc mới

    Ông Tôn Lâm Tùng, quyền Tổng giám đốc Tổng CTCP Bảo hiểm BIDV (BIC) được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc BIC từ ngày 1/5/2012.