Hủy

Smartphone Tin tức

  • 06/09/2022 - 13:19

    Cờ đến tay Health Tech

    Sự bùng nổ smartphone, kết nối 5G cộng hưởng cùng dịch bệnh đã tạo động lực lớn cho startup trong lĩnh vực y tế có cơ hội bùng nổ.