Hủy

Tai cong Tin tức

  • 06/10/2022 - 07:30

    Thời của tài chính nhúng

    Với bước phát triển cao hơn so với công nghệ tài chính (fintech), tài chính nhúng (embedded finance) được xem là xu hướng tương lai của ngành tài chính.
Người Tiên Phong