Hủy

Tài sản vô hình Tin tức

Đừng xem nhẹ tài sản vô hình!

Đừng xem nhẹ tài sản vô hình!

Yếu tố tạo nên sự khác biệt về giá trị một công ty không còn nằm ở quy mô các tài sản hữu hình, mà nằm ở các tài sản vô hình.