Hủy

Thịt đông Tin tức

  • 06/08/2013 - 13:36

    Thịt nhân tạo đầu tiên thế giới

    Chế thịt nhân tạo là phương pháp bền vững để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thịt ngày càng tăng của con người đồng thời bảo vệ môi trường.