Hủy

Tiền xu Tin tức

Tương lai của tiền mặt

Tương lai của tiền mặt

Chi phí liên quan đến việc sử dụng tiền mặt chiếm khoảng 0,5% GDP của một quốc gia mỗi năm.