Hủy

Tỷ lệ sáp nhập Tin tức

  • 04/07/2012 - 10:31

    VRC sáp nhập 2 công ty con

    Công ty VRC.1 và công ty VRC.2 có điều lệ là 6 tỷ đồng, VRC góp 4 tỷ đồng vào mỗi công ty, tương đương 66,7% vốn điều lệ.