Hủy

Tỷ lệ sở hữu vốn Tin tức

CBRE: Tín hiệu tích cực trong dài hạn

CBRE: Tín hiệu tích cực trong dài hạn

Đôi lúc, điều chỉnh của thị trường là tín hiệu tích cực trong dài hạn, giữa lúc nguồn vốn ngoài Việt Nam tham gia hầu hết giao dịch chuyển nhượng lớn nhất

  • 01/11/2013 - 21:30

    PVN có vốn điều lệ hơn 177.628 tỷ đồng

    Vốn điều lệ của PVN tại thời điểm chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là 177.628.383.625.944 đồng. Nhà nước là chủ sở hữu của PVN.