Hủy

Ủy ban người việt nam ở nước ngoài Tin tức

Người Việt bốn phương (số 660)

Người Việt bốn phương (số 660)

Trong 60 năm qua Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài khẳng định vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về công tác đối với NVNONN.