Hủy

Vốn nhà nước tại doanh nghiệp Tin tức

  • 11/03/2013 - 09:56

    Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước - “ Tái mà chưa chín”

    Chiếm 79% vốn đầu tư toàn xã hội, 50% vốn đầu tư nhà nước, 70% nguồn vốn ODA, nhưng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, doanh nghiệp nhà nước chỉ đóng góp 37,38% GDP. Chính vì vậy, việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, nhất là tập đoàn kinh tế và các tổng công ty là việc cấp bách hơn bao giờ hết.
  • 04/02/2013 - 10:02

    Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Quyết liệt trong hành động

    Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước là một trong ba trụ cột ưu tiên trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế đất nước đến năm 2015. Do vậy, năm 2013 được xác định là năm có ý nghĩa bản lề quan trọng, nhằm hiện thực hóa sự quyết tâm bằng những hành động cụ thể đã được Đảng, Chính phủ đề ra...