Hủy

Chuyển toàn bộ Tin tức

  • 29/04/2014 - 12:45

    FPT bổ nhiệm hai phó tổng giám đốc

    Ông Dương Dũng Triều làm Phó Tổng Giám đốc Toàn cầu hóa và ông Nguyễn Khắc Thành làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nguồn lực Toàn cầu hóa.
  • 17/09/2013 - 10:01

    Nhìn lại niên vụ cà phê 2012-2013

    Còn 2 tuần nữa là kết thúc niên vụ cà phê 2012/2013, với ước tính toàn niên vụ xuất khẩu giảm 10,5% về lượng và giá trị so với niên vụ 2011/2012.