Hủy

Dạ yến Tin tức

  • 14/04/2012 - 08:02

    STP kiên trì kế hoạch tăng vốn

    Công ty sẽ tiếp tục trình ĐHĐCĐ tăng vốn từ 70 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng (kế hoạch trước đó là tăng lên 213 tỷ đồng) vào ngày 14/4.