Hủy

Đặng bác văn Tin tức

KBC: Đen và Đỏ

KBC: Đen và Đỏ

Trong năm 2016, doanh thu của KBC tăng 37%, đạt 1.972 tỉ đồng.