Hủy

Đầu tư Huế Tin tức

Cố đô gọi vốn tỉ đô

Cố đô gọi vốn tỉ đô

Tỉnh Thừa Thiên Thuế đang tranh thủ sự ủng hộ từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước để phát triển du lịch.