Hủy

Doanh nghiệp sản xuất Tin tức

  • 05/08/2022 - 18:30

    LEAN – Đũa thần thanh tẩy

    Lean đã đưa nhiều doanh nghiệp thế giới đến thành công. Tuy nhiên, ở Việt Nam, Lean vẫn chưa phổ biến rộng và các doanh nghiệp thành công với Lean không nhiều.
  • 20/07/2022 - 10:27

    Danh từ chung có được bảo hộ “riêng”

    Vấn đề xây dựng thương hiệu đóng vai trò rất quan trọng trong việc định danh doanh nghiệp trên thị trường cũng như hoạt động mở rộng thị phần của doanh nghiệp.
Người Tiên Phong