Hủy

Dong loai Tin tức

Bạn sẽ ở đâu vào năm 2050?

Bạn sẽ ở đâu vào năm 2050?

Thời gian phong tỏa tại nhiều quốc gia trong giai đoạn COVID-19 đã chứng minh: phần lớn cuộc sống con người phụ thuộc vào tính di động (mobility).