Hủy

Fintech Tin tức

Fintech trong

Fintech trong "bình thường mới"

Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ tài chính đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch.

  • 24/05/2021 - 14:00

    Mảng xám của eKYC

    Lộ dữ liệu cá nhân đặt ra những rào cản cho sự phát triển Fintech hay ngân hàng.
  • 29/12/2020 - 08:00

    Fintech đẩy ngân hàng số

    Fintech trở thành ngân hàng số độc lập gây sức ép cho quá trình chuyển đổi số của ngân hàng truyền thống.