Hủy

Gia cong them Tin tức

  • 18/07/2019 - 09:00

    Cơ hội cho Việt Nam thoát phận gia công

    Thương chiến mang đến một vài cơ hội cho nền sản xuất của Việt Nam, nhưng sự phụ thuộc về nguyên vật liệu đang làm giảm đáng kể những cơ hội này.