Hủy

Giếng dầu Tin tức

Giấc mơ Mỹ: Không dễ dàng

Giấc mơ Mỹ: Không dễ dàng

Giống như nhiều người đã làm, Bazileo Hernandez và Jeff Williamson đến khu vực khai thác dầu ở North Dakota để tìm kiếm cuộc sống tốt hơn. Nhưng họ đã đến muộn.