Hủy

GPBank Tin tức

  • 01/12/2015 - 07:30

    Câu chuyện những ngân hàng 0 đồng

    Ngành ngân hàng đang chứng kiến chuyện chưa có tiền lệ: “ngân hàng 0 đồng” được Ngân hàng Nhà nước tiếp quản. Tương lai của những ngân hàng này sẽ ra sao?
  • 20/06/2015 - 11:07

    Đại hội cổ đông GPBank bất thành

    Cổ đông dự họp bất thường chỉ đại diện cho 36% cổ phần có quyền biểu quyết khiến sự kiện này phải hoãn lại ít nhất một tuần.