Hủy

Hệ thống tài chính Tin tức

  • 30/10/2014 - 21:39

    Ngân hàng ngoại khó làm ăn ở Myanmar

    Một số ngân hàng nước ngoài đã được cấp phép ở Myanmar nhưng hệ thống tài chính của nước này vẫn còn tồn tại rất nhiều điểm hạn chế.