Hủy

Khai tu Tin tức

Chọn khai thác gỗ hay tín chỉ carbon?

Chọn khai thác gỗ hay tín chỉ carbon?

Các nhà quản lý quỹ đầu tư đứng trước lựa chọn giữa đốn hạ các khu rừng để lấy gỗ hay tiếp tục duy trì cây để tạo ra tín chỉ carbon.