Hủy

Lai gop Tin tức

  • 21/07/2014 - 12:10

    Tỷ giá sẽ tiếp tục ổn định

    Với kết quả đạt được trong thời gian qua, tỷ giá sẽ tiếp tục ổn định trong thời gian tới như mục tiêu đề ra.