Hủy

Lợi nhuận quý III Tin tức

Dò đáy lợi nhuận

Dò đáy lợi nhuận

Quý III đi qua không mấy khả quan khi tổng lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp niêm yết giảm quý thứ 4̛ liên tiếp.