Hủy

Mức sống Tin tức

  • 09/05/2013 - 10:10

    'Thêm nhiều doanh nghiệp chết nếu phải tăng lương'

    Chia sẻ mục tiêu đảm bảo nhu cầu sống cho người lao động nhưng các doanh nghiệp cho biết họ đang gặp khó với chính sách lương mới. Một số cho biết sẽ giảm biên chế để đảm bảo nguồn trả lương.
  • 22/04/2013 - 08:03

    Hai phương án điều chỉnh lương

    Hai phương án nhằm để lương tối thiểu đảm bảo nhu cầu tối thiểu vào năm 2016 hoặc 2017 với mức tăng lương hàng năm tương ứng.