Hủy

Nguyen anh 9 Tin tức

  • 09/03/2019 - 06:01

    Yeah1 và kịch bản xấu nhất

    Theo HSC, Yeah1 có thể phải hạch toán lỗ 12 triệu USD cho khoản đầu tư vào ScaleLab nếu việc đàm phán với YouTube thất bại.
  • 16/03/2018 - 08:40

    Tăng GDP và nút thắt năng suất

    Tăng năng suất trở thành vấn đề cấp thiết nhưng các bộ ngành và nhiều doanh nghiệp vẫn cho đây là việc của Chính phủ.