Hủy

Niềm tin thị trường Tin tức

  • 07/07/2014 - 05:54

    Hai mặt của niềm tin

    Niềm tin thiếu cơ sở cũng nguy hiểm cho nền kinh tế không kém gì việc không có niềm tin.