Hủy

Niem yet co phieu Tin tức

  • 06/12/2022 - 10:14

    Cổ phiếu GE2 sắp chia tay sàn UPCoM

    Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu GE2 của Tổng Công ty Phát điện 2.