Hủy

Nới room Tin tức

  • 06/06/2017 - 14:53

    KDC tính nới room ngoại lên 100%

    Hội đồng quản trị KDC dự kiến sẽ trình cổ đông xem xét kế hoạch tăng tỷ lệ sở hữu của khối ngoại lên mức tối đa 100%.
  • 05/05/2016 - 07:01

    Mùa Đại hội cổ đông 2016 có gì nóng?

    Mùa ĐHCĐ sắp qua đi. Càng gần cuối mùa đại hội, những câu chuyện về kế hoạch kinh doanh, đầu tư, cổ tức, tăng vốn, nhân sự, nới room... càng nóng lên.