Hủy

O cung Tin tức

Quyết đánh thuế Facebook!

Quyết đánh thuế Facebook!

Các tập đoàn cung cấp dịch vụ xuyên biên giới như Facebook và Google phải có trách nhiệm ở những thị trường mà họ đang kinh doanh.