Hủy

Phí thuế Tin tức

  • 21/12/2014 - 16:01

    Sẽ loại nhiều khoản phí, lệ phí

    Trong dự thảo Luật phí và lệ phí đang được Bộ Tài chính xin ý kiến, 22 loại phí và 4 lệ phí được đưa ra khỏi Danh mục phí, lệ phí.