Hủy
Kinh Doanh

Ngưỡng khống chế chi phí lãi vay được nâng lên mức 30%

Khánh An Thứ Sáu | 25/12/2020 12:05

Dây chuyền sản xuất xà bông theo tiêu chuẩn GMP cua My pham Saigon.

Theo Nghị định 68/2020/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định quản lý thuế đối với doanh nghiệp, ngưỡng khống chế chi phí lãi vay được nâng lên mức 30%.
 

Cụ thể, tại Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Khoản a của điều này quy định rằng tổng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ.

Nội dung điểm b quy định, phần chi phí lãi vay không được trừ theo quy định tại điểm a khoản này được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo khi xác định tổng chi phí lãi vay được trừ trong trường hợp tổng chi phí lãi vay phát sinh được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn mức quy định tại điểm a khoản này. Thời gian chuyển chi phí lãi vay tính liên tục không quá 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh chi phí lãi vay không được trừ.

Ngưỡng khống chế chi phí lãi vay đã được nâng lên mức 30%.
Ngưỡng khống chế chi phí lãi vay đã được nâng lên mức 30%.

Tại điểm c, quy định tại điểm a khoản này không áp dụng với các khoản vay của người nộp thuế là tổ chức tín dụng theo Luật các tổ chức tín dụng; tổ chức kinh doanh bảo hiểm theo Luật kinh doanh bảo hiểm; các khoản vay vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi của Chính phủ thực hiện theo phương thức Chính phủ đi vay nước ngoài cho các doanh nghiệp vay lại; các khoản vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (chương trình nông thông mới và giảm nghèo bề vững); các khoản vay đầu tư chương trình, dự án thực hiện chính sách phúc lợi xã hội của Nhà nước (nhà ở tái định cư, nhà ở công nhân, sinh viên và dự án phúc lợi công cộng khác).

Cũng theo Nghị định 68, người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 và năm 2018 để xác định chi phí lãi vay, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tương ứng và nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 1.1.2021.

Cơ quan quản lý thuế trực tiếp có trách nhiệm thực hiện công tác quản lý thuế, kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trường hợp sau khi khai bổ sung, số thuế thu nhập doanh nghiệp giảm thì người nộp thuế sẽ được giảm số tiền chậm nộp tương ứng.

* Có thể bạn quan tâm 

►Cổ tức là gì? Nhà đầu tư có thích chia cổ tức?


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong