Hủy

Phụ tá Tin tức

Thủy sản Minh Phú gặp hạn

Thủy sản Minh Phú gặp hạn

Trong năm 2008, Minh Phú chỉ bị lỗ khoảng 11 tỉ đồng từ chênh lệch tỉ giá. Tới năm 2015, con số này là hơn 200 tỉ đồng

XOR, XOR Việt Nam