Hủy

Tập đoàn kido Tin tức

  • 06/06/2017 - 14:53

    KDC tính nới room ngoại lên 100%

    Hội đồng quản trị KDC dự kiến sẽ trình cổ đông xem xét kế hoạch tăng tỷ lệ sở hữu của khối ngoại lên mức tối đa 100%.