Hủy

Tệ nạn Tin tức

Báo động đỏ nạn phá rừng ở Amazon

Báo động đỏ nạn phá rừng ở Amazon

Nạn phá rừng tại nơi lá phổi “từng xanh" của trái đất, Amazon, trở nên nghiêm trọng đến mức khu rừng thải ra khí carbon nhiều còn hơn hấp thụ.