Hủy

Thủ đức house Tin tức

Nhà Thủ Đức càng tháo càng lỗ

Nhà Thủ Đức càng tháo càng lỗ

Tình hình kinh doanh của Nhà Thủ Đức 2 quý đầu năm không như kỳ vọng, dù Công ty đã thoái vốn, tăng cường nhiều hoạt động kinh doanh.