Hủy

Thương vụ sáp nhập Tin tức

  • 15/08/2014 - 19:23

    Sôi nổi hoạt động M&A tại Đông Nam Á

    Với điều kiện cho vay thuận lợi, các doanh nghiệp Đông Nam Á đang tăng cường mua lại và sáp nhập, nhằm mở rộng mạng lưới hoạt động ra ngoài khu vực.
Người Tiên Phong