Hủy

Tích hợp hệ thống Tin tức

  • 10/10/2012 - 17:16

    CMC tái cấu trúc lần hai

    Hoạt động tái cấu trúc của CMC sẽ không nhìn vào mục tiêu tăng trưởng mà đặt trọng tâm vào việc cải thiện các giá trị cốt lõi.
Người Tiên Phong