Hủy

Tìm đáy Tin tức

Những yếu tố giúp giá dầu tìm đáy

Những yếu tố giúp giá dầu tìm đáy

Có 3 yếu tố giúp giá dầu có thể tìm đáy và ngừng giảm. Nhưng chưa yếu tố nào thành hiện thực, theo các chiến lược gia Bank of America Marrill Lynch.