Hủy

Trái ngành Tin tức

  • 07/09/2020 - 10:00

    Sầu riêng siêu tụ điện

    Từ vỏ trái sầu riêng bỏ đi, tiềm năng kinh tế mang lại cho ngành điện Việt Nam sẽ không dưới 751 triệu USD vào năm 2030.