Hủy

Xuat tinh Tin tức

  • 05/08/2022 - 18:30

    LEAN – Đũa thần thanh tẩy

    Lean đã đưa nhiều doanh nghiệp thế giới đến thành công. Tuy nhiên, ở Việt Nam, Lean vẫn chưa phổ biến rộng và các doanh nghiệp thành công với Lean không nhiều.