Hủy

Biên bản thỏa thuận Tin tức

  • 19/08/2014 - 12:19

    Ukraine ra điều kiện ngừng bắn

    Một thỏa thuận ngừng bắn song phương chỉ có hiệu lực biên giới được kiểm soát, hoạt động của phái bộ giám sát OSCE và vấn đề con tin được đảm bảo.