Hủy

Chủ tài khoản Tin tức

  • 07/08/2014 - 12:21

    Hy vọng mới cho Argentina

    Nhóm chủ nợ nắm giữ khoảng 7 tỷ euro trái phiếu Argentina đang tìm cách loại bỏ điều khoản RUFO đã cản trở đàm phán nợ của 2 bên, theo luật sư Christopher Clark.