Hủy

Doi thay Tin tức

Dẫn dắt thay đổi

Dẫn dắt thay đổi

Doanh nghiệp học cách thay đổi để thích ứng với biến chuyển nhanh chóng của công nghệ, thị trường, con người...

  • 27/04/2022 - 16:11

    Change: Lãnh đạo sự thay đổi

    Tác phẩm mới nhất của tác giả kinh điển John Kotte nói về cách thức để đạt được những thành quả vượt bậc trong thời đại đầy bất trắc và biến động.
Người Tiên Phong