Hủy

Khối tư nhân Tin tức

  • 13/08/2014 - 20:04

    DEMO – Suối nguồn khởi nghiệp

    Công nghệ đang thay đổi thế giới. Những người điều khiển sự phát triển và thay đổi của công nghệ ấy chính là các công ty khởi nghiệp công nghệ.