Hủy

Lời hứa Tin tức

  • 09/08/2013 - 11:35

    Gốm sứ Taicera bao giờ hết lỗ?

    Trước ĐHCĐ, đại diện TCR hứa lợi nhuận năm 2013 sẽ "tăng so với năm 2012" mà không đưa ra bất kỳ con số nào cụ thể.