Hủy

Mong đợi Tin tức

  • 03/08/2013 - 20:29

    Chưa thể nới room trong tháng 8

    Đề án Ủy ban chứng khoán xây dựng có sự thay đổi lớn trong tư duy về room. Do vậy, khả năng nới room trong tháng 8 là gần như chưa thể.