Hủy

Nguyen long Tin tức

  • 09/04/2021 - 13:30

    Thiện nguyện cần chuyên nghiệp

    Cần Xây dựng các thiết chế bảo vệ lợi ích của người đóng góp thiện nguyện cũng như yêu cầu trách nhiệm minh bạch của các hoạt động liên quan.